Skip links

Privacyverklaring VIP Health & Nutrition
VIP Health & Nutrition, gevestigd aan Smedestraat 13 2011RL te Haarlem,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.viphealthandnutrition.nl
Smedestraat 13
2011RL Haarlem
023-5511738

Functionaris Gegevensbescherming
Jacqueline Sattler is de Functionaris Gegevensbescherming van VIP Health & Nutrition.
Zij is te bereiken via Jackie@viphealthandnutrition.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
VIP Health & Nutrition verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je

een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Aanwezigheids- en verzuim gegevens
Cijferlijsten
Portfolio’s
Receptuur
Gegevens over vorderingen en resultaten van studenten
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@viphealthandnutrition.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
VIP Health & Nutrition verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Studentenadministratie
Verzenden van onze nieuwsbrief en andere informatie voor (oud) studenten
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Toegang voor de studenten tot de online theorie examens
Uitschrijven van het behaalde certificaat
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
VIP Health & Nutrition bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van twee jaar ingaande na het afstuderen. Voor reünies en mailverkeer over speciale evenementen en workshops voor oud-studenten bewaren wij je gegevens langer maar uitsluitend met de door jou gegeven toestemming. Deze toestemming mag je altijd intrekken door ons een email verzoek te sturen.

Delen van persoonsgegevens met derden
VIP Health & Nutrition verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VIP Health & Nutrition blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VIP Health & Nutrition gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VIP Health & Nutrition neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@viphealthandnutrition.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VIP Health & Nutrition en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@viphealthandnutrition.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

VIP Health & Nutrition wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons