Skip links


Algemene-voorwaarden-VlamInDePan-VIP-Health-Nutrition-opleiding

Deze algemene voorwaarden van VlamInDePan hebben betrekking op de opleiding VIP Health & Nutrition

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanmelding: inschrijving van een Deelnemer voor de Opleiding Deelnemer: iedere persoon die deelneemt aan de Opleiding

De Opleiding: de opleiding VIP Health & Nutrition

VlamInDePan: de te Haarlem gevestigde onderneming “VlamInDePan”.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden, die VlamInDePan aangaat met of verricht voor Deelnemers, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door VlamInDePan en Deelnemer overeengekomen.
 3. Door Aanmelding voor een Opleiding aanvaardt Deelnemer deze algemene voorwaarden.
 4. Andere algemene voorwaarden dan deze worden hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Aanmelding

 1. De Aanmelding voor de Opleiding vindt uitsluitend plaats middels het standaard inschrijfformulier dat bij de brochure is verstrekt of te downloaden is op de website van VlamInDePan.Het inschrijfformulier dient ingevuld en ondertekend per e-mail, post of fax aan VlamInDePan te worden verzonden.
 2. Een Deelnemer geldt als aangemeld voor de Opleiding, nadat de Aanmelding door VlamInDePan schriftelijk is bevestigd.

Artikel 4 Nakoming

 1. Alle mededelingen met betrekking tot de Opleiding, bijvoorbeeld met betrekking tot de inhoud, cursusmateriaal, locatie en tijdstip, komt VlamInDePan zoveel mogelijk na.
 2. Voor zover hiertoe redelijker- of noodzakelijkerwijs aanleiding bestaat, is VlamInDePan gerechtigd om -na overleg met Deelnemer- van een aankondiging af te wijken mits de kwaliteit van de Opleiding gegarandeerd blijft.
 3. In geval van wijziging(en) zal VlamInDePan zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de oorspronkelijke aankondiging van de Opleiding.
 4. De tijden waarop de Opleiding plaatsvindt, zijn vermeld in het desbetreffende rooster. VlamInDePan behoudt zich in bijzondere gevallen het recht voor deze indeling te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden uiterlijk een week van te voren aan de Deelnemer gecommuniceerd.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

 1. Door Aanmelding verplicht de Deelnemer zich tot betaling van het cursusgeld.
 2. De kosten van de opleiding staan vermeld in de desbetreffende brochure.
 3. Het cursusgeld dient binnen 30 dagen na factuurdatum van de nota zonder enige aftrek of verrekening te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door beide partijen.
 4. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de Deelnemer van rechtswege in verzuim. Alsdan wordt aanspraak gemaakt op de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening en worden 15% buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht met een minimum van € 75,00.
 5. Onverminderd het bepaalde in lid 4 is VlamInDePan in geval van achterstand in betaling door een Deelnemer bevoegd de betrokkene de toegang tot de Opleiding te ontzeggen zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Daarenboven is VlamInDePan gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de Deelnemer te beëindigen.
 6. Een directe regeling voor de betaling van de kosten van de Opleiding door de werkgever van de Deelnemer vindt uitsluitend plaats door middel van medeondertekening van het inschrijfformulier. De betalingsverplichtingen voor de Deelnemer worden overgenomen door zijn/haar werkgever vanaf het moment dat het inschrijfformulier geheel ingevuld en mede ondertekend door de werkgever is binnengekomen bij VlamInDePan.

Artikel 6 Annulering

 1. VlamInDePan kan bij onvoldoende deelname of, indien omstandigheden hiertoe nopen, beslissen om de Opleiding te annuleren of later te starten.
 2. Indien de Opleiding geannuleerd wordt door VlamInDePan, heeft de Deelnemer recht op teruggave van reeds betaald cursusgeld.
 3. Annulering door Deelnemer van zijn/ haar Aanmelding voordat de Opleiding is begonnen, geschiedt door middel van een aangetekend schrijven aan VlamInDePan. Indien bedoelde kennisgeving ten minste 30 dagen voor aanvang van de Opleiding wordt ontvangen, is Deelnemer 15% van het cursusgeld verschuldigd. Indien bedoelde kennisgeving minder dan 30 dagen voor aanvang van de Opleiding wordt ontvangen, is Deelnemer het totale cursusgeld verschuldigd.
 4. Indien Deelnemer de Opleiding tussentijds beëindigt, wordt geen cursusgeld gerestitueerd door VlamInDePan.

Artikel 7 Auteurs en eigendomsrecht op cursusmateriaal

 1. Het auteursrecht en/ of intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door VlamInDePan verzorgde Opleiding wordt/ blijft eigendom van VlamInDePan.
 2. Het VIP Health & Nutrition studiemateriaal, inclusief handleidingen, recepten, presentaties, handouts, leermiddelen, informatie, syllabus, video’s, geluidsopnames, afbeeldingen en andere materialen zijn auteursrechtelijk beschermd. Studenten stemmen ermee in om bovenstaand materiaal niet te publiceren, distribueren, aan te passen, te reproduceren, weer te geven, kopiëren of anderszins te bewerken tenzij de student voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van VlamInDePan.

¨C9C

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. VlamInDePan zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten.
 2. VlamInDePan stelt de door haar beschikbaar te stellen leermiddelen zeer zorgvuldig samen. Echter, VlamInDePan kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van deze leermiddelen. VlamInDePan aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit enige beslissing of handeling, die is gebaseerd op de leermiddelen.
 3. Indien Deelnemer schade lijdt als gevolg van een nalatigheid van VlamInDePan, één van haar medewerkers of (een) door haar ingehuurde docent(en), is iedere aansprakelijkheid van VlamInDePan te allen tijde beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan het verschuldigde cursusgeld.
 4. VlamInDePan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die Deelnemer lijdtc.q. mocht lijden als gevolg van annulering van (delen van) een Opleiding.
 5. Studenten erkennen dat zij blootgesteld kunnen worden aan gevaren en risico’s door deel te nemen aan de kooklessen van VlamInDePan. Dit heeft betrekking op keuken apparatuur en gereedschappen die inherent gevaarlijk kunnen zijn. Studenten kiezen vrijwillig voor deelname aan de lessen met een volledig begrip van de risico’s.
 6. Met het oog op en in ruil voor diensten, voorzieningen en andere bijstand van VlamInDePan medewerkers en docenten aan de studenten zullen de studenten VlamInDePan, inclusief haar medewerkers en docenten, niet aansprakelijkheid stellen of claims indienen die kunnen voortvloeien uit letsel of schade of schade aan eigendommen van studenten die voortvloeien uit de lessen van VlamInDePan.
 7. Studenten stemmen in zich te houden aan alle regels en voorschriften uitgevaardigd door

VlamInDePan tijdens het uitvoeren van de lessen en andere activiteiten.

¨C10C

Artikel 9 Foto- audio en filmmateriaal

Ik stem er hierbij onherroepelijk mee in dat VlamInDePan en haar werknemers en docenten, voor reclame of voor handelsdoeleinden, foto’s, film, of audio-opname’s gemaakt of opgenomen van mij, kunnen gebruiken alleen of in combinatie met foto’s, films of audio-opnames van andere personen, objecten of materialen. Deze toestemming omvat het recht om foto’s, films, en opnames te wijzigen en/of te retoucheren.

¨C11C

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Alle overeenkomsten tussen VlamInDePan en Deelnemer worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
 2. Geschillen betreffende overeenkomsten tussen VlamInDePan en Deelnemer zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem.