Skip links

 

Algemene voorwaarden opleiding VlamInDePan

Deze algemene voorwaarden van VlamInDePan hebben betrekking op de basisopleiding, de Fa- bulous vegan chef en de Veggie chef online opleidingen van VIP Health & Nutrition.

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanmelding: inschrijving van een Deelnemer voor de Opleiding Deelnemer: iedere persoon die deelneemt aan de Opleiding
De Opleiding: de opleidingen van VIP Health & Nutrition VlamInDePan: de te Haarlem gevestigde onderneming “VlamInDePan”.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden, die VlamInDePan aangaat met of verricht voor Deelnemers, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door VlamInDePan en Deelnemer overeengekomen.

3. Door Aanmelding voor een Opleiding aanvaardt Deelnemer deze algemene voorwaarden. 4. Andere algemene voorwaarden dan deze worden hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Aanmelding

1. De Aanmelding voor de Opleidingen vinden uitsluitend plaats middels het inschrijfformulier dat op de website van VlamInDePan is te vinden.
2. Een Deelnemer geldt als aangemeld voor de Opleiding, nadat de Aanmelding door VlamIn- DePan schriftelijk is bevestigd. Hiermee is de overeenkomst definitief.

Artikel 4 Herroepingsrecht
1. De Deelnemer heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen, na inschrijving, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Deelnemer via een ondubbelzinnige verkla- ring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) VlamInDePan op de hoogte stellen dat hij/zij de be- slissing om zich in te schrijven wil herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het de Deelnemer om zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te ver- zenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
3. Als de Deelnemer de overeenkomst herroept, ontvangt de Deelnemer alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief de aanbetaling, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat VlamInDePan op de hoogte is gesteld van de beslissing.
4. VlamInDePan betaald de Deelnemer terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Deel- nemer de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Deelnemer uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Deelnemer voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de Deelnemer zich heeft ingeschreven:
– na de start van het eerste leermoment of
– als de Opleiding binnen 14 dagen na inschrijving start.

Artikel 5 Nakoming

1. Alle mededelingen met betrekking tot de Opleiding, bijvoorbeeld met betrekking tot de in- houd, cursusmateriaal, locatie en tijdstip, komt VlamInDePan zoveel mogelijk na.
2. Voor zover hiertoe redelijker- of noodzakelijkerwijs aanleiding bestaat, is VlamInDePan ge- rechtigd om -na overleg met Deelnemer- van een aankondiging af te wijken mits de kwaliteit van de Opleiding gegarandeerd blijft.

3. In geval van wijziging(en) zal VlamInDePan zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de oor- spronkelijke aankondiging van de Opleiding.
4. De tijden waarop de Opleiding plaatsvindt, zijn vermeld in het desbetreffende rooster. Vlam- InDePan behoudt zich in bijzondere gevallen het recht voor deze indeling te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden uiterlijk een week van te voren aan de Deelnemer gecommuniceerd.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden

 1. Door Aanmelding verplicht de Deelnemer zich tot betaling van het cursusgeld.

 2. De kosten van de opleiding staan vermeld op de website van VlamInDePan.

 3. Na de aanmelding voor de Veggie chef online komt een betalingsscherm in beeld waarop men

  het gehele cursusgeld kan betalen.

 4. Bij aanmelding via de website voor de Fabulous vegan chef en de basisopleiding komt men in

  een betalingsscherm voor 150 euro aanbetaling die men meteen dient te betalen. Het restant cursusgeld dient binnen 30 dagen na factuurdatum van de nota zonder enige aftrek of verreke- ning te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door beide partijen.

 5. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de Deelnemer van rechtswege in ver- zuim. VlamInDePan stuurt twee maal een betalingsherinnering. Heeft de betaling dan nog steeds niet plaatsgevonden dan wordt aanspraak gemaakt op de wettelijke rente vanaf de ver- valdag tot de algehele voldoening en worden 15% buitengerechtelijke incassokosten in reke- ning gebracht met een minimum van € 40,00.

 6. Onverminderd het bepaalde in lid 4 is VlamInDePan in geval van achterstand in betaling door een Deelnemer bevoegd de betrokkene de toegang tot de Opleiding te ontzeggen zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Daarenboven is VlamInDePan gerechtigd bij een beta- lingsachterstand de relatie met de Deelnemer te beëindigen.

 7. Een directe regeling voor de betaling van de kosten van de Opleiding door de werkgever van de Deelnemer vindt uitsluitend plaats door middel van medeondertekening van het inschrijf- formulier. De betalingsverplichtingen voor de Deelnemer worden overgenomen door zijn/haar werkgever vanaf het moment dat het inschrijfformulier geheel ingevuld en mede ondertekend door de werkgever is binnengekomen bij VlamInDePan.

 8. Indien de Deelnemer met VlamInDePan een betalingsregeling heeft afgesproken dan worden de betalingstermijnen duidelijk vermeld in een bevestiging per email. De Deelnemer ontvangt een afschrift van de termijnen en voorwaarden van de betalingsregeling voor de eigen admini- stratie.

Artikel 7 Annulering

1. VlamInDePan kan bij onvoldoende deelname (minimaal 6 Deelnemers) of, indien omstandig- heden hiertoe nopen (zoals langdurige ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandighe- den), beslissen om de Opleiding te annuleren of later te starten.
2. Indien de Opleiding geannuleerd wordt door VlamInDePan, heeft de Deelnemer binnen 14 dagen na annulering recht op teruggave van reeds betaald cursusgeld.

3. Annulering door Deelnemer van zijn/ haar Aanmelding voordat de Opleiding is begonnen, ge- schiedt door middel van een aangetekend schrijven aan VlamInDePan. Indien bedoelde kennis- geving ten minste 30 dagen voor aanvang van de Opleiding wordt ontvangen, is Deelnemer 15% van het cursusgeld verschuldigd. Indien bedoelde kennisgeving minder dan 30 dagen voor aan- vang van de Opleiding wordt ontvangen, is Deelnemer het totale cursusgeld verschuldigd.

4. Indien Deelnemer de Opleiding tussentijds beëindigt, wordt geen cursusgeld gerestitueerd door VlamInDePan.

Artikel 8 Auteurs en eigendomsrecht op cursusmateriaal

1. Het auteursrecht en/ of intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door VlamIn- DePan verzorgde Opleiding wordt/ blijft eigendom van VlamInDePan.
2. Het VIP Health & Nutrition studiemateriaal, inclusief handleidingen, recepten, presentaties, handouts, leermiddelen, syllabus, video’s, geluidsopnames, afbeeldingen en andere materialen en informatie zijn auteursrechtelijk beschermd. Studenten stemmen ermee in om bovenstaand mate- riaal niet te publiceren, distribueren, aan te passen, te reproduceren, weer te geven, kopiëren of anderszins te bewerken tenzij de student voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van Vla- mInDePan.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. VlamInDePan zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten.
2. VlamInDePan stelt de door haar beschikbaar te stellen leermiddelen zeer zorgvuldig samen. Echter, VlamInDePan kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van deze leermiddelen. VlamInDePan aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit enige beslissing of handeling, die is gebaseerd op de leermiddelen.
3. Indien Deelnemer schade lijdt als gevolg van een nalatigheid van VlamInDePan, één van haar medewerkers of (een) door haar ingehuurde docent(en), is iedere aansprakelijkheid van VlamIn- DePan te allen tijde beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan het verschuldigde cursusgeld.
4. VlamInDePan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die Deelnemer lijdt c.q. mocht lijden als gevolg van annulering van (delen van) een Opleiding.
5. Studenten erkennen dat zij blootgesteld kunnen worden aan gevaren en risico’s door deel te nemen aan de kooklessen van VlamInDePan. Dit heeft betrekking op keuken apparatuur en ge- reedschappen die inherent gevaarlijk kunnen zijn. Studenten kiezen vrijwillig voor deelname aan de lessen met een volledig begrip van de risico’s.
6. Met het oog op en in ruil voor diensten, voorzieningen en andere bijstand van VlamInDePan medewerkers en docenten aan de studenten zullen de studenten VlamInDePan, inclusief haar medewerkers en docenten, niet aansprakelijkheid stellen of claims indienen die kunnen voort- vloeien uit letsel of schade of schade aan eigendommen van studenten die voortvloeien uit de lessen van VlamInDePan.
7. Studenten stemmen in zich te houden aan alle regels en voorschriften uitgevaardigd door VlamInDePan tijdens het uitvoeren van de lessen en andere activiteiten.

Artikel 10 Foto- audio en filmmateriaal

Door ondertekening van het inschrijfformulier stemt de Deelnemer er onherroepelijk mee in dat VlamInDePan en haar werknemers en docenten, voor reclame of voor handelsdoeleinden, foto’s, film, of audio-opname’s gemaakt of opgenomen van de Deelnemer, kunnen gebruiken alleen of in combinatie met foto’s, films of audio-opnames van andere personen, objecten of materialen. Deze toestemming omvat het recht om foto’s, films, en opnames te wijzigen en/of te retoucheren.

Artikel 11 Geheimhouding

 1. Deelnemers en docenten zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de opleiding betrokken zijn. Deze geheimhouding is van toepassing op alle informatie die door de opleiding, docenten en deelnemers ter beschikking worden gesteld

 2. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels verplichten om informatie te verstrekken of als de opleiding de deelnemers en docenten van de geheimhou- dingsplicht heeft ontheven.

 3. Het is de deelnemers en docenten niet toegestaan om informatie die door de opleiding ter be- schikking is gesteld voor andere doeleinden aan te wenden dan waarvoor deze zijn verkregen. Dit behoudens het geval dat de deelnemers of docenten voor zichzelf optreden in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij de verkregen informatie van belang kunnen zijn.